KISI-KISI,SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR (UAS) SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017-2018 BAHASA SUNDA KELAS 2

KISI-KISI,SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR (UAS) SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017-2018 BAHASA SUNDA KELAS 2
1.1. Menyimak tata cara atau tata tertib belajar
Tata tertib di sakola
– Menjawab pertanyaan mengengenai bacaan dengan judul Tata tertib.
– Menjawab pertanyaan tentang tata tertib di sekolah
1.2. Menyimak dongen Ngaregepkeun
– Menjawab pertanyaan berdasarkan dongeng
– Menjawab pertanyaan tentang hewan
1.3. Menyimak penjelasan tentang cara hidup sehat
Nyarita
– Menjawab pertanyaan tentang cara hidup sehat
2.1 Membaca wacana kakawihan
Maca wacana kakawihan
– Menjawab jenis pupuh
3.1 Menulis kalimat berhuruf kapital
Kalimat sederhana
– Menjawab menulis nama dengan benar
– Menjawab menyusun kalimat yang disajikan secara acak
3.2 Menyusun kalimat sederhana
Kalimat sederhana
– Menjawab mengenai prilaku keseharian
– Menjawab menulis kalimat sedehana
– Menjawab dengan menyusun kalimat
– Menjawab dengan membuat kalimat
3.3 Menulis kalimat sederhana (basajan)
Nulis kalimah ku aksara ajeg-nyambung
– Menulis kalimat sederhana tegak bersambung
4.1 Berjanji dengan teman (jangji jeung babaturan)
– Menjawab pertanyaan/undangan teman dengan sopan
4.2 Mengundang teman (ngajak rerencangan)
Nyarita
– Menjawab dengan melengkapi kalimat
– Menjawab dengan melengkapi kalimat
4.3 Berta mu ke rumah teman (namu ka bumi rerencangan)
Nyarita
– Menjawab dengan cara memberikan respon yang baik
– Menjawab dengan cara memberikan respon yang baik
– Menjawab dengan cara melengkapi kalimat

SOAL ULANGAN/PENILAIAN AKHIR SEMESTER (U/PAS)
SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2016 – 2017

TATA TERTIB
Di sakola aya tata tertib. Aturan anu kudu diturut. Upamana ka sakola make seragam.
Lonceng asup disada. Barudak baris haerupeun kelasna. ku ibu guru dipariksa saurang-saurang, kuku, baju, seraga, beubeur jeung sapatu. Kudu rapih jeung beresih.
Barudak asup ka kelas. Ngado’a diluluguan ku ketua murid. Ngucapkeun salam ka ibu guru tuluy diajar.
Tata tertib sakola teh rupa-rupa. Diantarana aya tata tertib diajar dikelas. Ngabandungan guru nu nuju nerangkeun, migawe pancen ti sakola, piket kelas. Mun tata tertib dirempak, tangtu gorang balukarna

I. Jawab panaya ieu dihadap, saluyu jeung bacaan nu diluhur!
1. Naon judul bacaan diluhur?
2. Dimana wae aya tata tertib teh?
3. Naon ari tata tertib teh?
4. Ku saha tata tertib teh kudu dilaksanakeun?
5. Mun tata tertib dirempak naon akibatna?
II. Cakra (X) aksara A, B, C atawa D dihareupen jawaban anu bener!
6. Unggal poe senen isuk-isuk, di sakola kudu ….
a. upacara bendera
b. senam
c. pramuka

7. Lamun ka sakola kabeurangan, pasti bakal meunang . . . .
a. pujian
b. hukuman
c. hadiah

8. Ari seragam sakola teh kudu . . . .
a. rapih
b. kusut
c. kotor

9. Mun hoyong tereh ngartos dina di ajar, urang kedah. . . . .
a. merhatikeun
b. cicing
c. jempe

10. Kadaharan teh kudu loba nu ngandung . . .
a. gula
b. gizi
c. daging

11. Budak Leutik Bisa Ngapung
Babaku na pung na peuting
Kuriling kakalayangan
Neangan nu amis amis
…………………………………
Pupuh diluhur asupna jenis . . . .
a. pupuh kinanti
b. pupuh maskumambang
c. pupuh dangdanggula
12. Dudi, urang . . . ka sakola ayeuna, yu!
a. ulin
b. ulah
c. mios

13. Arif urang jajan yu! Jawaban nu alus . . . .
a. “Embung ah keur teu boga duit!”
b. “karek pisan bieu kuring mah jajan jeung yadi!”
c. “Punten, abdina nuju teu gaduh artos!”
14. Upami diajakan ameng ku rerencangan teh urang kudu
a. baeud bari jeung ambek
b. ngajawab bari sopan
c. tong ngajawab
15. Sakadang pi’it ningali sakadang sireum nu keur palid dina susukan. Kulantaran karunyaeun, sakadang pi’it nulungan sakadang sireum.
Dina carita diluhur sakadang pi’it ngabogaan watek . . . .
a. koret
b. resep nulungan
c. ambekan
16. Nulis ngaran anu bener nyaeta . . . .
a. Asep jenal
b. dudi setia
c. Dadang Gunarsa

17. batagor – meuli – Budi – di pasar
Susun jadi kalimat nu bener!
a. Batagor Budi meuli di pasar
b. Budi meuli batagor di pasar
c. Dipasar batogor meuli Budi

18. Nyuguhan cai ka semah kudu make . . . .
a. gelas
b. baki
c. piring

19. Gagak hiber make . . . .
a. awak
b. leungeun
c. jangjang

20. Bu Guru . . . di Rancapetir
a. imahna
b. rorompokna
c. bumina
III. Eusian titik-titik dihandap ieu, ku kecap anu bener
21. Warna bendera nagara urang, beureum jeung . . . .
22. Ka guru kudu . . . .
23. . . . urang ka bumi santi!
24. Sawajibna urang kana papatah indung kudu . . . .
25. Cep kumaha damang! Jawabanana . . . .
IV. Jawab pananya di handap luyu jeung parentah!
26. Susun kecap-kecap di handap ieu jadi kalimah anu bener!
ngalawan – ulah – ka – indung – sok
…………………………………………………………………………………………………………
27. Ngajakan ka dudi maen bal.
Kalimah pangajakna: . . . .
……………………………………………………………………………………………………….
28. Jieun kalimah pananya tina kecap dimana!
……………………………………………………………………………………………………….
29. Salin make tulisan tegak bersambung!
Budi jeung dudi keur maen bal di lapang.
……………………………………………………………………………………………………….
30. darsini ameng ka bandung sareng bu ida
salin kalimah diluhur make aksara ngantet tur make aksara gede nu bener!
……………………………………………………………………………………………………….

KUNCI JAWABAN UJIAN AKHIR SEMESTER 1

BAG. I
1. Tata tertib
2. Disakola
3. Aturan nu kudu d turut
4. Ku sadaya warga sakola
5. Tangtu goreng balukarna

BAG. II
6. A
7. B
8. A
9. A
10. B
11. A
12. C
13. C
14. B
15. B
16. C
17. B
18. A
19. C
20.

BAG. III
21. Bodas
22. ngahormat
23. Hayu
24. nurut
25. Alhamdulillah damang BAG.IV
26. Ulah sok ngalawan ka indung
27. Ngajakan
28. Dimana bumi pa Dudi
29. –
30. –

KISI-KISI,SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR (UAS) SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017-2018 BAHASA SUNDA KELAS 2. Post by: soaltest | 4.5

Categories: SD KELAS 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *