LEMBARAN SOAL Mata Pelajaran : AGAMA ISLAM Sat. Pendidikan : SMA Kelas / Program : X ( SEPULUH )

1 views

LEMBARAN SOAL

Mata Pelajaran : AGAMA ISLAM
Sat. Pendidikan : SMA
Kelas / Program : X ( SEPULUH )

SOAL

1. Hukum iman kepada Allah swt dengan sifat kesempurnaanNya bagi orang mukmin adalah …
a. jaiz d. sunah
b. mubah e. makruh
c. wajib

2. Sifat yang pasti ada pada Allah swt disebut …
a. sifat jaiz d. sifat mukmin
b. sifat mustahil e. sifat salbiyah
c. sifat wajib

3.

Firman Allah swt diatas mengandung pengertian bahwasanya Allah swt memiliki sifat …
a. wahdaniyah d. qidam
b. qudrat e. baqo
c. kalam
4. Untuk membuktikan adanya Allah swt hanya melalui tanda-tanda yang dibaca oleh …
a. pendengaran manusia
b. penglihatan manusia
c. hati nurani manusia
d. peradaban manusia
e. akal pikiran manusia

5. Sewa benda di alam membuktikan adanya yang menciptakan Allah swt sebagai penyebab adanya segala benda dialam ini, pernyataan tersebut mewujudkan bahwa Allah bersifat …
a. berdiri sendiri
b. berbeda dengan makluknya
c. kekal
d. wujud
e. terdahulu

6.

Maksud ayat diatas adalah Allah wajib bersifat …
a. qudrat d. fana
b. iradah e. maut
c. ilmu

7. Allah ada tanpa permulaan. Samalah kedudukannya dengan benda-benda alam. Hal tersebut mustahil bagi allah swt, dengan demikian pernyataan tersebut membuktikan bahwa Allah mempunyai sifat …
a. mukholafatulilhawadisi
b. baqo
c. qidam
d. wahdaniyah
e. qiyamuhu binafsihi

8. Dalam surat Al-hadid ayat 3, ditugaskan bahwa Allah lah yang awal dan yang akhir, hal tersebut menunjukkan sifat Allah yaitu …
a. wujud d. irodah
b. qidam e. kodrah
c. baqo

9. Allah berfirman “ semua yang ada di muka bumi itu akan binasa “ dalam arti ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa Allah bersifat …
a. kalam d. ada
b. kekal e. kuasa
c. terdahulu

10. Allah swt dalam menciptakan dan memelihara alam semesta tidak memerlukan bantuan kekuatan lain karena Allah mempunyai kekuatan yang ada pada diriNya sehingga mampu berdiri sendiri dengan sendirinya yang disebut …
a. qudrat d. baqo
b. wahdaniyah e. kiyamuhubinafsihi
c. qidam

11. Adanya kitab suci Al-qur`an yang diterima nabi Muhammad saw menunjukkan bahwa Allah swt wajib bersifat …
a. basar d. hayat
b. kalam e. qudrat
c. sama

12. Allah mempunyai kekuasaan untuk menciptakan alam dan mampu memeliharanya, serta sanggup pula menghancurkannya tanpa bantuan dan pertolongan makhluknya. Pernyataan tersebut menunjukkan sifat wajib bagi Allah yaitu …
a. hayat d. wahdaniyah
b. qidam e. qudrat
c. baqo

13. Keesaan allah itu mutlak, artinya bahwa Allah swt sendirilah yang mengatur, menguasai, memelihara. Allah swt dalam perbuatannya tidak dicampuri oleh perbuatan lainnya. Dengan demikian Allah esa menurut …
a. sifatnya d. wujudnya
b. perbuatannya e. kekalnya
c. zatnya

14. Mustahil bagi Allah swt, bersifat ta`adud artinya adalah …
a. terbilang d. tuli
b. terpaksa e. bisu
c. buta

15. Allah swt bersifat basar yang berarti maha melihat, maka mustahil bagiNya bersifat …
a. maut d. umyun
b. samamum e. fana
c. bukmun

16.

Ayat diatas menunjukkan bahwa sifat Allah wajib bersifat …
a. wujud d. ilmu
b. wahdaniyah e. basar
c. qudrat

17. Dalam surat Asy-Syura ayat 11 dijelaskan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dia (Allah). Firman tersebut berhubungan dengan …
a. larangaNya d. kekuasaaNya
b. perintahNya e. kehendakNya
c. ciptaanNya

18. Alam tidak mungkin ada dengan sendirinya. Alam mengikuti suatu ketentuan yang mengatur, sehingga tidak pernah menyimpang dari garis yang telah ditentukan pernyataan tersebut merupakan dalil asli bahwa Allah swt wajib bersifat …
a. wujud d. kudrat
b. hayat e. irodat
c. kalam

19. Nama “ baik hanya dimiliki Allah swt”. Sebagai bukti keagunganNya disebut …
a. asmaul hikmah
b. askanul islam
c. asmaul husna
d. askanul iman
e. ahlakul karimah

20. Nama Allah yang termasuk kedalam asmaul husna berjumlah …
a. 25 nama d. 90 nama
b. 10 nama e. 30 nama
c. 95 nama

21. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada dialam semesta baik yang nyata maupun yang tidak nyata, dalam surat Al-baqoroh : 127 terdapat lafal yang berarti Allah maha mengetahui, yaitu …
a. al – alimu d. arrahma`nu
b. as – sami`u e. al – gaffaru
c. basirun

22. Allah memiliki sifat Al-Gaffar kepada makhluknya dan pintu ampunan selalu terbuka bagi hambanya. Arti dari lafal al-gaffaru adalah …
a. maha mengetahiu
b. maha bijaksana
c. maha pengampun
d. maha melihat
e. maha kuasa

23. Kebijaksanaan Allah swt dalam menentukan nasib manusia di akhirat kelak disebut …
a. al malik d. al hakim
b. al adil e. al hasib
c. al gaffar

24. Dalam surat Al-hujurot : 18 Allah swt berfirman “ sesungguhnya Allah mengetahui apa ynag ghaib di langit dan dibumi berdasarkan ayat tersebut Allah bersifat …
a. al ghaffar d. al kodir
b. al basir e. al azzu
c. as sami

25. Salah satu dari asmaul husna adalah Allah malik artinya …
a. maha mengetahui
b. maha merajai
c. maha bijaksana
d. maha menanggung
e. maha pengampun

26. Apabila ditinjau dari segi bahasa Al-Qur`an berarti …
a. tulisan d. urutan
b. bacaan e. peraturan
c. gambaran

27. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dianggap sebagi ibadah bagi yang membacanya, termasuk …
a. pengertian al-qur`an
b. fungsi al-qur`an
c. kedudukan al-qur`an
d. mu1zijat al-qur`an
e. hikmah diturunkan al-qur`an

28. Maksud dari al kitab dalam surat An-nissa : 105 adalah …
a. al-ahzab d. al-hadist
b. al-insan e. al-qur`an
c. al-mukmin

29. Hukum yang berkaitan dengan amal kemasyarakatan berikut ini adalah …
a. salat
b. perjanjian-perjanjian
c. puasa
d. zakat
e. haji
30. Isi kandungan al-qur`an diantaranya terdapat hokum berkaitan dengan amal ibadah, berikut ini termasuk bentuk ibadah adalah …
a. pendidikan d. ilmu pengetahuan
b. perekonomian e. perkawinan
c. salat

31. Dalam menetapkan segala keputusan seorang muslim harus berpegang teguh kepada Al-qur`an karena …
a. Al-qur`an merupakan firman Allah swt
b. Al-qur`an adalah kitab suci terakhir
c. Al-qur`an sebagai sumber hokum islam yang pertama dan utama
d. Allah swt telah menurunkan al-qur`an kepada nabi Muhammad
e. Al-qur`an merupakan mukzijat terbesar

32. Hukum yang menyatu secara lahiriyah hubungan manusia dengan Allah antar manusia dengan sesama dan manusia dengan alam sekitar disebut …
a. hukum amaliah
b. hukum i`tigodiyah
c. hukum khulugiyah
d. hukum ibadah
e. hukum islam

33. Hukum yang mengatur hubungan batin antara manusia dengan TuhanNya disebut hukum …
a. amaliyah d. ibadah
b. i`tigodiyah e. islam
c. khulugiyah

34. Yang tidak termasuk hukum muamalah adalah …
a. munakahat d. jinayat
b. jihad e. haji
c. hudud

35. Tata urutan sumber hokum islam yang benar adalah …
a. Al-qur`an-hadist-ijma
b. Hadist-ijma-al-qur`an
c. Al-qur`an-hadist-ijtihad
d. Hadist-ijtihad-al-qur`an
e. Ijtihad-qiyas-ijma

36. Hukum yang mengatur tata cara moral, budi pekerti dalam kehidupan bermasyarakat termasuk kedalam hukum
….
a. amaliyah d. ibadah
b. i`tigodiyah e. jinayat
c. khulugiyah

37. Hukum muamalah dapat dipelajari dalam ilmu …
a. kalam d. usuludin
b. tasawuf e. jinayat
c. fiqih

38. Hukum berikut ini telah diatur secara tegas dalam al-qur`an kecuali …
a. perintah mengeluarkan zakat dan ketentuan siapa yang berhak menerimanya
b. aturan pernikahan yang mengharuskan wali, saksi, dan mahar
c. perintah salat dengan ketentuan bacaan dalam salat

d. perintah qiyamal lail dan keutamaannya
e. larangan meminum khemas

39. Dua perkara yang ditinggalkan oleh Rosulluloh adalah kitabalaihi dan sunnatarosulih yang dimaksug adalah …
a. Al-qur`an, ijtihad
b. Hadist, ijma
c. Hadist, sunah rosul
d. Al-qur`an, hadist
e. Al-furqon, al-qur`an

40. Dalam surat al-hasyr : 7 dijelaskan bahwa ayat yang dilarang rosul fantahu artinya …
a. tidak sekali sesat
b. siksaan dari Allah
c. di jalan ijtihad
d. tinggalkanlah
e. renungilah

41. Hadist dikelompokkan menjadi 3 yaitu kecuali …
a. hadist kauliyah
b. hadist filiyah
c. hadist haniyah
d. takriryah
e. hasan
42. Segala sesuatu yang kelak ditetapkan oleh nabi disebut hadist …
a. kauliyah d. filiyah
b. hanniyah e. khulugiyah
c. takriryah

43. Hadist yang berupa hasrat, keinginan rosulullah untuk melakukan sesuatu tetapi belum sempat dilaksanakan disebut hadist …
a. haniyah d. takriryah
b. kauliyah e. khulugiyah
c. filiyah

44. Berikut ini yang bukan termasuk fungsi hadist terhadap Al-qur`an adalah …
a. mempertegas hokum yang sudah ada dalam al-qur`an
b. memperinci hukum yang ada dalam al-qur`an
c. membentuk hukum yang belum ada dalam al-qur`an tapi tidak bertentangan dengan al-qur`an
d. hokum yang bersifat global dijelaskan secara rinci dalam hadist

45. Kesepakatan para ulama mujtahid dalam menentukan atau menetapkan hokum syara pada peristiwa yang terjadi dengan berpegang kepada hokum yang terkandung dalam al-qur`an dan hadist disebut …
a. qiyas d. maslahat mursalah
b. ijma e. uslub
c. ra`yu

46. Menyamakan hukum wishi dengan khamar termasuk dalam …
a. ijma d. ra`yu
b. qiyas e. maslahat mursalah
c. istishab

47. Kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang baik dalam kata-kata maupun perbuatan disebut …
a. ijma d. maslahat mursalah
b. qiyas e. `uruf
c. istishab

48. Dalil tentang ijtihad sebagai sumber hukum islam didasarkan atas dialog …
a. Muadz bin jabal dengan Muhammad
b. Muawiyah bin abi Sofyan
c. Zaid bin Syabit
d. Ali bin Asi Thalib dengan Nabi
e. Usman bin Afan

49. Seseorang yang sudah berwudhu, ketika mau sholat dia ragu, kemudian berwudhu lagi termasuk …
a. ijma d. istishab
b. qiyas e. maslahat mursalah
c. ‘uruf

50. Memutuskan kalau bayi tabung itu haram, termasuk ke dalam …
a. ijma d. istishab
b. qiyas e. ihsan
c. `uruf

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *