ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2019/2020 Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas : II ( Dua )

5 views

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas : II ( Dua )
I. Berilah tanda silang (x) pada a, b, atau c di depan jawaban yang benar !
1. Kata سَمِعََ berbunyi … .
a. sami’a
b. masiya
c. ma’asa
2. Kata kutiba bila ditulis dengan huruf hijaiyah bersambung menjadi … .
a. بَتِ كَ
b. كتِبََ
c. ت بِكََ
3. Huruf kaf ( كَ ) apabila disambung dan berada di tengah kata maka bentuknya menjadi … .
a. ك
b. ك
c. َََك
4. Kata اََحَدَ berbunyi … .
a. ahadun
b. dunha a
c. ha adun
5. Kataََ بِسْمِ لَلهَِ ََََbila dipisah menjadi … .
a. اَََ لَْ حََ مَْ دَ لَ لََّ هََِ
b. ا لَ لََّ هَ اَ كَْ بََ رَ
c. بِ سَْ مَِ لََ لََّ هََِ
6. Kata الْ م سَْ لَِ مَِ يَْ نَََ bila disambung menjadi … .
a. الْ مسْ لَِمِيْنَََ
b. اَلْ مسْلِمِيْنََ
c. الْ م سَْلِمِ يَْنََ
Nama :
No :
UTS PAI Kelas 2/SD Gesing/TA 2015/2016
7. Berikut ini huruf-huruf yang tidak boleh disambung dengan di belakangnya adalah … .
a. و,د, ذَ,ر
b. ل, ثَ, سَ, يَ
c. ح, مَ, ثَ,ضَ
8. Cara menulis huruf hijaiyah dimulai dari ….
a. Kiri ke kanan
b. kiri dan kanan
c. Kanan ke kiri
9. Jumlah Asmaul husna ada ….
a. 9
b. 59
c. 99
10. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang … .
a. indah
b. banyak
c. terkenal
11. Yang menciptakan alam semesta adalah … .
a. manusia
b. Allah
c. Malaikat
12. Allah dapat melihat sesuatu yang tersembunyi adalah bukti bahwa Allah memiliki sifat … .
a. Al Khaliq
b. Al Bashir
c. As Salam
13. Asmaul husna Allah, Al Ghaffar artinya ….
a. Maha mendengar
b. Maha pengampun
c. Maha pemberi keselamatan
14. Nama Allah yang artinya Maha pemberi keselamatan adalah ….
a. As Salam
b. Al Ghaffar
c. Al Bashir
UTS PAI Kelas 2/SD Gesing/TA 2015/2016
E. بَقَرَةَ
D. syarofa
C. هَ بَِ بَ
B. خَلِقََ
A. sin di akhir
J. As Salam
I. Al Ghaffar
H. Allah
G. Asmaul husna
F. Maha Mendengar
15. Asmaul husna Allah, Al Khaliq artinya ….
a. Maha Melihat
b. Maha Mendengar
c. Maha Pencipta
II. Jodohkan lajur kiri dengan lajur kanan dengan memberi anak panah!
16. Kholiqo
س . 17
شَرَفََ . 18
19. Bentuk tunggal dari هَبِبَِ
20. Bentuk bersambung dari بَ قََ رََ ةَ
21. Nama Allah yang indah
22. Yang memberi keselamatan
23. Allah adalah As Sami’
24. Allah Maha Pemberi Keselamatan
25. Allah Maha Pengampun
III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar !
26. Bentuk ج adalah huruf jim ( ج ) yang berada di … .
ضَرََ بََ . 27 bila ditulis bersambung menjadi … .
28. Dalam bertindak kita harus hati-hati karena kita selalu dilihat oleh … .
29. Setelah kita berbuat dosa maka seharusnya kita segera memohon ampun
kepada Allah, karena Allah memiliki nama … .
30. Adanya manusia dan makhluk-makhluk lain sebagai bukti bahwa Allah
Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta adalah arti dari … .
UTS PAI Kelas 2/SD Gesing/TA 2015/2016
KUNCI JAWABAN
I
1. A
6. B
11. B
2. B
7. A
12. B
3. C
8. C
13. B
4. A
9. C
14. A
5. C
10. A
15. C
II
16. B
21. G
17. A
22. H
18. D
23. F
19. C
24. J
20. E
25. I
III
26. tengah kata
27. ضَرَبََ
28. Allah
29. Al Ghaffar
30. Al Khaliq
Skor dan Penilaian
Rom
Skor
Jumlah Soal
Jumlah Skor
I.
1
15
15
II.
2
10
20
III.
3
5
15
Skor Keseluruhan
50
Nilai =
Skor yang diperoleh
x 100
Skor Keseluruhan
UTS PAI Kelas 2/SD Gesing/TA 2015/2016
PEMETAAN SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SD NEGERI GESING
Kelas
: II ( DUA )
NO SK Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Kemampuan yang diuji Bentuk dan Jumlah Soal Soal PG Menjodohkan Isian Singkat
6
Membaca dan menulis Huruf Al Qur’an
Ø Membaca huruf hijaiyah bersambung
Ø Menunjukkan bacaan huruf hijaiyah bersambung
4
3
1
Ø Menuliskan bentuk perubahan huruf hijaiyah bersambung
Ø Mendemonstrasikan bacaan huruf hijaiyah bersambung
Ø Menulis huruf hijaiyah bersambung
Ø Memberi contoh penulisan huruf hijaiyah bersambung
4
2
1
Ø Menuliskan huruf hijaiyah bersambung
Ø Mendemonstrasikan cara menulis huruf hijaiyah bersambung
7
Mengenal Asmaul Husna
Ø Menyebutkan lima dari Asmaul Husna
Ø Menyebutkan lima asmaul husna
4
2
1
Ø Menunjukkan hafal lima Asmaul Husna
Ø Mendemonstrasikan hafalan lima dari Asmaul Husna
Ø Mengartikan lima dari Asmaul Husna
Ø Mengartikan lima dari Asmaul Husna
3
3
2
Ø Menunjukkan hafal arti dari lima Asmaul Husna
Ø Mendemonstrasikan hafalan arti Lima Asmaul husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *