ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 LEMBAR SOAL

21 views

ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

LEMBAR SOAL

MATA DIKLAT : BAHASA JAWA

Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa Tingkat : II ( dua )
Program Studi Keahlian : Seluruh Program Studi Keahlian

PETUNJUK KHUSUS

I. Wenehana tandha ping (X) aksara A, B, C, D utawa E ing sangarepe wangsulan sing koanggep bener !

Wanita jaman saiki wis maju ana ing sakabehing bab. Wanita duwe kesempatan kang pada kanggo golek sabarang ilmu, wiwit sekolah dasar nganti perguruan tinggi.
Ing babagan pagawean, prasasat ora ana panggonan utawa pagawean, kang ora bisa dilakoni dening wanita. Saka pagawean…kaya dene ing kantor pamerintahan, perusahaan swasta. BUMN nganti pagawean…kaya dene tukang nyapu, kernet, sopir angkutan, buruh ing pasar lan liya-liyane.
Kanyatan iki nuduhake menawa…Raden Ajeng Kartini kang njaluk anane hak padha antarane priya lan wanita kanggo maju lan ngrembakakake kapinteran wis bias diwujudake.
Ingkutha Sala, saiki wis ana lurah wanita cacah sanga kang mandegani saka 52 kalurahan kang ana. Dene ing …Pamerintah kota Sala, wis akeh wanita kang nglenggahi kepala dinas, kepala badan, kabukten kalungguhan-kalungguhan dhuwur ing pamerintahan utawa pagawean liya bisa kacekel dening wanita.
Wanita kudu cerdhas, nanging kanthi kecerdasan iku ora sawenang-wenang. Kecerdasan iku kanggo nahan emosi. Wanita kang makarya ora kena ninggalake kuwajibane minangka ibu rumah tangga.

1. Kanyatan iki nuduhake, menawa Raden Ajeng Kartini kang njaluk anane hak padha antarane priya lan wanita.
Tembung kang trep kanggo nggenepi ukara ing nduwur, yaiku….
A. Jaman D. Perjuangane
B. Garwane E. Pituture
C. Pawulangane

2. Kaya dene ing kantor pamerintahan, perusahaan swasta, BUMN nganti pagawean… kaya dene tukang nyapu, kernet, sopir angkutan lan liya-liyane.
Tembung kang trep kanggo ngganepi ukara ing ndhuwur, yaiku….
A. Cilik D. gedhe
B. Formal E. campuran
C. informal

3. Saka pangawean… kaya ing kantor pamerintahan, perusahaan swasta.
Tembung kang trep kanggo ngganepi ukara ing ndhuwur yaiku….
A. Cilik D. gedhe
B. Formal E. campuran
C. informal

4. Dene ing…Pamerintah kota Sala wis akeh wanita kang nglenggahi kepala dinas, kepala badan lan unit liyane.
Kanggo nggenepi ukara ing ndhuwur, yaiku….
A. Dhaerah D. Instansi
B. Wewengkon E. Organisasi
C. Dadan

Produksi uyah kuning saka klakah dipasarake menyang Sambi lan Simo. Nanging kanthi majune teknologi sarta akehe uyah-uyah weton pabrik njalari peminat uyah kuning saya lesu. Nanging sanajan mengkono isih akeh warga sing ajeg dadi pangrajin uyah kuning. Ladhang uyah klakah nduweni potensi dikembangake dadi obyek wisata alam ing Boyolali
5. Ukara bakune paragraph kasebut yaiku….
A. Akeh uyah weton pabrik njalari peminat uyah kuning saya lesu
B. Produksi uyah kuning
C. Produksi uyah kuning saka klakah dipasarake menyang Sambi lan Simo
D. Obyek wisata alam ing Boyolali
E. Ladhang uyah klakah nduweni potensi dikembangake dadi obyek wisata alam ing boyolali

6. Paragraf ing ndhuwur, manut mapane ukara baku diarani paragraf….
A. Campuran D. dhedhuktif
B. Induktif E. Indhuktif-dhedhuktif
C. bebas
Ana sawiji tanduran kang jenise mini. Sejatine dudu mini asli awit yen ditandhur ing lemah bias gedhe kaya dene tandhuran-tandhuran liyane. Ananging yen ditandhur ing pot uripe rendhet banget. Kayata: palem, asem,waringin,jambu, pelem, nangka,lan liya-liyane. Uga ana tandhuran kang mini asli. Iki pancen mini asli. Tandhuran iki yen ditandhur ing lemah ora bias gedhe, apamaneh ditandhur ana ing pot sansaya tambah cilik. Tandhuran iki ing antarane agave, crytanthus panseviera, lan anthrium. Mangkono, tandhuran iku kapareng dadi rong werna.
7. Ukara bakune paragraf ing dhuwur yaiku….
A. Ana sawiji tanduran kang jenise mini
B. Mangkono, tandhuran iku kapareng dadi rong werna
C. Tandhuran iki ing antarane agave, crytanthus panseviera, lan anthrium
D. Ana sawiji tanduran kang jenise mini. Sejatine dudu mini asli awit yen ditandhur ing lemah bias gedhe kaya dene tandhuran-tandhuran liyane
E. ana tandhuran kang mini asli. Iki pancen mini asli. Tandhuran iki yen ditandhur ing lemah ora bias gedhe

Ing donya iku ana telung revolusi kebudayaan yaiku sapisan nalika manungsa tepung tata cara nandur lan tatanen, kapindo nalika manungsa gawe system kang trep kanggo mbangun umah ing kutha, ketelu nalika manungsa ngrembakakake industri.
8. Ukara bakune paragraf ing dhuwur yaiku….
A. Nalika manungsa wiwit tepung tata cara nandur
B. Ing donya iki ana telung revolusi kabudayaan
C. Kabudayaan iku jembar pangertene
D. Manungsa ngrebakakake industry
E. Manungsa urip ing donya

Percaya marang panguwasaning Gusti kang Maha Tunggal anut dhasaring piandel kang pada rinusak, asih tresna mring pepadhaning urip datan mbedakake siji lan sijine sarta adhedhasar alus lan beciking budi perkerti. Nyawiji kalawan lemah banyu kang dadi papan kelairane. Pabrayan kanglinambaran sejatining kawicaksanaan sajroning nggayuh gumolonging karsa anut cundhakaning kawula kang panitiya. Njejegage sejatine adil marang marang pepadhaning urip. Iku kabeh sejatine minangka andharan tumrap babaring Pancasia minangka dhasaring Negara Indonesia
9. Ukara bakune paragraf kasebut yaiku….
A. Percaya marang panguwasaning Gusti kang Maha Tunggal anut dhasaring piandel kang pada rinusak
B. Njejegage sejatine adil marang marang pepadhaning urip
C. Iku kabeh sejatine minangka andharan tumrap babaring Pancasia minangka dhasaring Negara Indonesia
D. Percaya marang panguwasaning Gusti kang Maha Tunggal
E. Percaya marang Gusti kang Maha tunggal anut dhasaring piandel kang pada rinusak, asih tresna mring pepadhaning urip datan mbedakake siji lan sijine sarta adhedhasar alus lan beciking budi perkerti.

10. Paragraf ing ndhuwur, manut mapane ukara baku diarani paragraf….
A. Campuran D. dhedhuktif
B. Induktif-deduktif E. Induktif
C. bebas

11. Pratelan kang ora ana sajroning pambuka sajroning sambutan, yaiku….
A. Nyapa aruh marang tamu piniji
B. Salam pambuka
C. Ngucapake sokur
D. Ngaturake bab kang wigati
E. Atur panuwun

12. Tanggap wacana kang isine atur piweling tumrap kang dadi gawe lan sing duwe iku ateges pamaca nyaosakening babagan….
A. sesulih D. sabdatama
B. ndhagel E. ngrimuk
C. pambagyaharja

13. Pratelan ing ngisor iki sing ora kalebu purwakaning atur sajroning pidhato yaiku….
A. Ngunjukaken panuwun syukur konjuk Gusti Allah kang Maha Kuwasa
B. Ngaturake wilujeng utawa sugeng rawuh katur marang para tamu
C. Ngaturake panuwun katur para tamu,sing wis kersa nglonggarake ati lan nyisihake wektu rawuh ana sajroning patemon kasebut
D. Nyuwun para tamu lenggah ngestreni patemon kasebit nganti purnaning tatacara
E. Wigatine perlu ing tatacara kasebut

14. Rengrangkane ukara kang tansah sesambungane ukara siji lan sijine, sarta bebarengan mbeberake sawijining gagasan diarani….
A. karangan D. tembung
B. paragraf E. diskripsi
C. ukara

15. Sanajan sampun mboten kepetang kawigatosan panjenengan, ewa semanten Bapak Suharjo sekaliyan taksih nyuwun panjenengan sedaya mugi kersa lalenggahan ngantos paripurnaning pawiwahan. ukara iku ngemu surasa….
A. kawigaten D. pawarta
B. panyuwunan E. Wara-wara
C. donga

16. Pratelan ing ngisor iki nuduhake surasaning atur sajroning pidhato yaiku….
A. Ngaturaken sugeng rawuh panjenengan sedaya
B. Ngaturaken panuwun awit saking karawuhanipun para tamu
C. Mugi Gustui Allah tansah paring kanugrahanipun dhumateng panjenengan lan kula
D. Mugi-mugi sih kadar panjenengan pikantuk liru saking Gusti Allah
E. Menggah wigatosing perlu pepanggihan ing wanci siyang punika inggih punika

17. Sajroning nindakake wawanrembug, kaajab bisa gawe….
A. Susahing ati tumraping liyan D. Senenge ati tumraping liyan
B. Kuciwaning ati tumraping liyan E. Laraning tumraping liyan
C. Pinggeting ati tumraping liyan

18. Nyapa aruh marang tamu, salam pambuka, ucap syukur iku kalebu perangane sambutan minangka….
A. Pambuka D. Ajak-ajak
B. Osiking rasa E. pangarep-arep
C. Panjurung kersa

19. Sing diarani wawancara utawa wawanrembug yaiku omong-omongan antarane wong siji karo sijine kanthi….
A. Ungkur-ungkuran D. Sora-soranan
B. Adhep-adhepan E. pinter-pinteran
C. Adoh-adohan

20. Geguritan kudune ngemot bab-bab ing ngisor iki, kejaba….
A. Pisah D. Edukatif
B. Wutuh E. Nuwuhake ras tresna
C. estetis

21. Ukara kang migunakake basa kanthi bener yaiku….
A. mengko sore aku arep rawuh ing daleme Bu Sri
B. mengko sore aku arep sowan ing griyanipun Bu Sri
C. mengke sonten kula badhe rawuh dhateng dalemipun Bu Sri
D. mengko sore kula badhe rawuh ing griyanipun Bu Sri
E. mengke sonten kula badhe sowan dhateng dalemipun Bu Sri

22. Ana sajroning wawancara, pitakon-pitakonnane lumrahe kudu sing….
A. Angel dijawab D. Jajal kapinteran
B. Gawe bingung E. Ora tinemu nalar
C. Prasaja lan tinemu nalar

23. Babagan kang perlu digatekake sadurunge wawancara yaiku, kajaba….
A. Nyiapake pitakonan-pitakonan D. Nemtokake topik wawancara
B. Nganggo basa kang trep E. Nemtokake narasumber
C. Nemtokake tujuan wawancara

24. Basa kang digunakake dening siswa marang para dwija utawa sesepuh yaiku….
A. krama lugu D. karma ndesa
B. ngoko alus E. ngoko lugu
C. krama alus

25. Alaning liyan den banjar / ing becike liyan dipun simpeni / becike dhewe ginunggung / kinarya pasamoan / nora ngrasa alane dhewe ngendhukur / ing wong mengkono wateknya / nora pantes den cedhaki. Pitutur becik kang ana ing tembang dhuwur yaiku, kejaba….
A. aja seneng ngomongake alaning liyan
B. aja seneng ngunggulake awake dhewe
C. dadi wong urip kudu sregep ngibadah ing Gusti Allah
D. aja seneng ngrasani
E. ngucap sing ngeneki atining liyan

26. Sajroning wawancara, narasumber iku kudu dianggep….
A. Wong sing bodho D. wong sing pana tumrap kang dirembug
B. Wong sing ora ngerti apa-apa E. wong sing pikun
C. Wong sing cubluk

27. Kang migunakake basa karma alus kaya ing ngisor iki, kejaba….
A. Anak marang wong tuwa D. reh-rehan marang majikan
B. Wong nom marang wong sing lewih tuwa E. kanca marang kanca sing wis kulina
C. Murid marang guru

28. Ukara ing ngandhap punika ingkang sanes basa karma inggih punika….
A. Ibu kula boten purun nampi pawewehipun tiyang
B. Semboyan kula sami kaliyan semboyane para gerilyawan
C. Sapunika gesange rakyat sampun sekeca
D. Yen kabeh kukuh budhine kaya kowe insya Allah kamardikan bakal bisa dikukuhi.
E. Nistha sanget menawi kamardiakan bangsa namung trimah dipun lintoni roti kaliyan mertega

29. Pratelan kang nuduhake wasana basa kaya ing ngisor iki yaiku….
A. Mangga kula dherekaken ngaturaken panuwun sokur
B. Ngaturaken wilujeng awit karawuhan panjenengan
C. Nyuwun panganpunten awit sedaya kekirangan
D. Kula rumaos mongkog wontenipun tatacara punika
E. Kula aturi panjenengan pinarak ingkang sekeca
30. Geguritan iku asale saka tembung lingga gurit kang tegese….
A. Tembang D. Gatra
B. Pantun E. Gurita
C. Lugu

31. Pangetrapane … ing pasrawungan bisa ngripta budi pakerti ngormati wong liya.
A. purwokanth D. cangkriman
B. bebasan E. aksara jawa
C. undha usuking basa

32. Unen-unen kang ajeg panggonane lan nduweni teges wantah diarani….
A. Parikan D. Cangriman
B. Geguritan E. Paribasan
C. Sanepa

33. Pak wangsa sing panggaweane macul saben dina ora cukup kanggo nguripi kaluwargane amarga pak wangsa anake akeh.
Unen-unen kang trep kanggo ukara ing ndhuwur, yaiku….
A. Kadang konang D. Kebo nusu gudel
B. Ancik-ancik pucuking eri E. Kuthuk marani sunduk
C. Kebo kabotan sungu

34. Puisi Jawa modern diarani uga….
A. Tembang D. Geguritan
B. Cerkak E. Filologi
C. Antologi

35. Andhedhasar dhapukaning ukara lan pangiketing tembung, geguritan kang isine enem gatra saben sapada diarani….
A. Gita caturgatra D. Gita trigatra
B. Gita saptagatra E. Gita sadgatra
C. Gita nawagatra

36. ?simBhgerhwjmul[n[aorgelem….jgu=.
A. nnF|/ D. tuku
B. da/ E. [dokTe/
C. [p]si[dn\
37. ?Xgentege[sS….
A. wis owah D. mati
B. durung owah E. urip
C. mandeg

38. Pengalaman kang nengsemake, menawa ditulis nganggo aksara jawa yaiku….
A. ?pezlmnK=k=nsemMke. D. ?pezlmnK=n_semM[k.
B. ?pezlmn\k=nemHke. E. ?pezlmnK[nsem=H[k.
C. ?pezlmn\k=nemM[k.

39. ?men=tnPz[s/or[k. menawa ditulis latin yaiku….
A. menangan tanpa ngalahake D. menang ngasorake musuhe
B. menangan tanpa ngasorake E. menang ngalahake mungsuh
C. menang tanpa ngasorake

40. ?nliknmPps]hai=tem[nTnBiys[nasT[n….
A. ml=kerik\ D. sedkep\
B. jejeg E. tumu=kul\
C. zpurnC=

II. Wangsulana kanthi pratitis pitakenan ing andhap punika!

41. Jlentrehana ngenani methode utawa carane wong sesorah!
42. Gawea purwaka sambutan utawa sesorah kang isine minangka atur pakurmatan, puji syukur, lan atur panuwun.
43. Sebutna cirine geguritan!
44. ?sinausi=s}gepLnH[kh[foz[nmesQbislulus\. Menawa ditulis latin yaiku…
45. Ngudi kasampurnan batin kanthi upaya nguwasani lair. Tulisana nganggo aksara Jawa!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *